Kliknij tutaj aby zobaczyć REGULAMIN AKTUALNEJ AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu bonusmillennium.ebrokerpartner.pl (dalej: "Serwis") przez Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141), przy ul. Wolskiej 88 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183, adres e-mail: bonus@ebrokerpartner.pl, adres korespondencyjny: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków, zwanej dalej "Usługodawcą".
 2. Osoba korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną oferowanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu zwana jest w dalszej części Regulaminu "Usługobiorcą".
 3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi.
 4. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.

§2 Rodzaje i zakres usług

Usługodawca świadczy usługę rejestracji konta w Serwisie (dalej: "Konto"), za pośrednictwem którego Usługobiorca ma możliwość wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej "Konto 360° z BONUSEM", której warunki określa odrębny regulamin (dalej: "Usługa").

§3 Warunki świadczenia usług

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług informacyjnych, o których mowa w pkt 3.1 lit. (a) są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
 2. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§4 Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Wypełnienie i przesłanie Usługodawcy formularza rejestracyjnego za pośrednictwem Serwisu stanowi oświadczenie woli Usługobiorcy wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy o świadczenie usług na podstawie niniejszego Regulaminu. Zawarcie umowy o świadczenie usług wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny do Konta i kliknięcia przez Usługobiorcę w ten link aktywacyjny.
 3. Umowa o świadczenie usług jest zawierana w ramach Serwisu na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 5. W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez usunięcie swojego Konta.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do: (a) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych podanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania Usługi; (b) korzystania z Usługi oferowanej przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu; (c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
 7. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

§5 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługobiorcy mają prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących Usługi.
 2. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres: Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: bonus@ebrokerpartner.pl.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres pocztowy, o ile reklamacja wysyłana jest drogą pisemną, adres e-mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. Usługodawca zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub drogą pisemną o wyniku postępowania reklamacyjnego.

§6 Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy

 1. Dane podane przez Usługobiorcę będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania Usługi.
 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141), przy ul. Wolskiej 88 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183, adres e-mail: bonus@ebrokerpartner.pl, adres korespondencyjny: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków, zwanej dalej "Usługodawcą".
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.