Kliknij tutaj aby zobaczyć REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Regulamin akcji promocyjnej "Konto 360° z BONUSEM" (dalej: "Regulamin")

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej "Konto 360° z BONUSEM" (dalej: "Akcja"), której organizatorem jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183, adres e-mail: bonus@ebrokerpartner.pl, adres korespondencyjny: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków (dalej: "Organizator").
 2. Partnerem Akcji jest Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych (dalej: "Bank").
 3. Regulamin określa zasady Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników w rozumieniu § 2.
 4. Akcja polega na promowaniu oferowanych przez Bank rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wraz z kartą debetową do nich, tj. Konta 360° oraz Konta 360° Student (dalej każde z nich: "Konto"), poprzez wypłacenie premii pieniężnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) (dalej: "Bonus") uczestnikowi w rozumieniu § 2, który założy Konto i spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie. W ramach Akcji ww. uczestnik może także uzyskać dodatkową premię na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Akcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://bonusmillennium.ebrokerpartner.pl (dalej "Serwis") w dniach od 19.01.2018 r. do 25.02.2018 r.
 6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.
 7. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest: grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

§2. Uczestnictwo w Akcji

  W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego postanowienia oraz zarejestrowała się w Serwisie,
  2. ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
  3. nie jest pracownikiem Organizatora lub Banku, ani nie jest zatrudniona przez Organizatora lub Bank na podstawie stosunku cywilnoprawnego,
  4. jest nowym klientem Banku, tj. takim który nie korzystał dotychczas z produktów Banku i na dzień rozpoczęcia Akcji nie ma produktu w Banku, ani nie jest procesowany żaden wniosek o jakikolwiek produkt Banku albo jest byłym klientem Banku, tj. takim, który był klientem Banku oraz na dzień rozpoczęcia Akcji nie ma produktu w Banku, ani nie jest procesowany żaden wniosek o jakikolwiek produkt Banku i wcześniej nie korzystał z jakiejkolwiek promocji przy zakładaniu konta w Banku (nie dotyczy którejkolwiek edycji promocji "Zyskaj 360 zł"),
  zwana dalej "Uczestnikiem".

§3. Prawo do Bonusu

 1. Aby uzyskać prawo do Bonusu, Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe warunki:
  1. zarejestrować się w Serwisie na podstawie odrębnego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępnionego Uczestnikowi przez Organizatora, podając następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu;
  2. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy rejestracji w Serwisie;
  3. kliknąć w link aktywacyjny umieszczony w wiadomości przesłanej Uczestnikowi po rejestracji w Serwisie na adres e-mail podany w czasie rejestracji. Kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne z aktywacją profilu w Serwisie i przekierowuje Uczestnika do Serwisu;
  4. złożyć w okresie od 19.01.2018 r. do 25.02.2018 r. wniosek o otwarcie Konta wraz z kartą debetową wyłącznie poprzez profil Uczestnika w Serwisie za pośrednictwem linku umieszczonego w profilu Uczestnika w Serwisie w zakładce "KONTO BONUS", przekierowującego Uczestnika do strony internetowej Banku;
  5. wyrazić zgodę na ujawnienie przez Bank Organizatorowi, a w odpowiednich przypadkach również osobie, od której otrzymano link polecający, o którym mowa w § 4 ust. 2, informacji objętych tajemnicą bankową, a także wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Banku, podmiotów stanowiących jednostki powiązane z Bankiem oraz współpracujące z Bankiem na podstawie umowy, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość , jak również nie odwołać tych zgód do 31.05.2018 r.;
  6. do 28.02.2018r. zawrzeć z Bankiem umowę o Konto wraz z kartą debetową, na podstawie wniosku złożonego zgodnie z lit. d) powyżej (dalej: "Umowa o Konto") i nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od niej do 31.05.2018 r.;
  7. w przypadku Uczestnika będącego nowym klientem Banku, w rozumieniu § 2 lit. d), w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy, tj. w marcu i kwietniu 2018 roku, łączna suma wpływów na Konto otwarte w ramach Akcji w każdym z tych miesięcy wyniesie co najmniej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz w każdym z ww. miesięcy dokona co najmniej jednej płatności bezgotówkowej, przy czym za płatność bezgotówkową rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do Konta lub Blikiem w sklepach stacjonarnych lub przez Internet, zaksięgowane przez Bank na Koncie;
  8. w przypadku Uczestnika będącego byłym klientem Banku, w rozumieniu § 2 lit. d), w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy, tj. w marcu i kwietniu 2018 roku, na Konto otwarte w ramach Akcji wpłynie kwota co najmniej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) tytułem jego wynagrodzenia oraz w każdym z ww. miesięcy dokona co najmniej jednej płatności bezgotówkowej, przy czym za płatność bezgotówkową rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do Konta lub Blikiem w sklepach stacjonarnych lub przez Internet, zaksięgowane przez Bank na Koncie,
  9. adres e-mail podany przez Uczestnika przy składaniu wniosku o Konto, o którym mowa w lit. d), musi być taki sam jak adres e-mail, podany w trakcie rejestracji w Serwisie.
 2. Bank dokonując oceny spełnienia przez Uczestnika warunków uzyskania Bonusu nie uwzględnia:
  1. wypłat z bankomatów,
  2. przelewów z innych rachunków dla klientów indywidualnych prowadzonych na rzecz Uczestnika w Banku oraz z rachunków prowadzonych w Millennium Domu Maklerskim,
  3. zwrotów zaksięgowanych płatności odnotowanych w okresie trwania Akcji, które spowodują anulowanie transakcji wymaganej do spełnienia warunków Akcji.
 3. Uczestnikowi, który skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy o Konto, w terminie i na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa nie przysługuje prawo do Bonusu ani do premii dodatkowej, o której mowa w § 4.
 4. Za pośrednictwem profilu w Serwisie można założyć tylko jedno Konto biorące udział w Akcji.
 5. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden Bonus bez względu na liczbę założonych profilów Uczestnika w Serwisie.
 6. Bonus nie podlega zamianie na inną nagrodę.
 7. O przyznaniu Bonusu Organizator powiadomi Uczestnika do 16.05.2018 r. poprzez wysłanie wiadomości e-mail z linkiem, przekierowującym do formularza, za pośrednictwem którego Uczestnik uzupełnia dodatkowe dane, tj.: numer Konta otwartego w ramach niniejszej Akcji, niezbędny do wypłacenia Bonusu Uczestnikowi. Niezależnie od wiadomości e-mail, Uczestnik może otrzymać od Organizatora smsa, informującego go o przyznaniu Bonusu, jak również informację widoczną w profilu Uczestnika w Serwisie
 8. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia formularza zawierającego dane, o których mowa w ust. 7 powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora. Uchybienie temu obowiązkowi we wskazanym terminie powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Bonusu.
 9. Bonus zostanie wypłacony Uczestnikowi przez Organizatora najpóźniej do dnia 31.05.2018 r. na Konto wskazane przez Uczestnika zgodnie z ust. 7 powyżej.
 10. Organizator zastrzega, iż wnioski o Konto składane w inny sposób niż poprzez link udostępniony Uczestnikowi poprzez profil Uczestnika w Serwisie, jak również złożone po 25.02.2018 r. nie będą brały udziału w Akcji.

§4. Program Polecania

 1. Uczestnik, któremu na podstawie Regulaminu przysługuje prawo do Bonusu, może otrzymać, niezależnie od Bonusu, dodatkową premię w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za polecenie Konta (dalej: "Premia dodatkowa") innemu klientowi (dalej: "Polecony), z zastrzeżeniem poniższych warunków.
 2. W profilu Uczestnika w Serwisie w zakładce "Program Polecania", zostanie zamieszczony indywidualnie wygenerowany link polecający, przekierowujący do Serwisu, umożliwiający jego udostępnienie Poleconemu (dalej: "Link polecający").
 3. Warunkiem otrzymania Premii dodatkowej przez Uczestnika, o którym mowa w ust. 1, jest spełnienie przez Poleconego łącznie warunków wskazanych w § 2 i w § 3 z zastrzeżeniem, że Polecony otworzy Konto z wykorzystaniem Linku polecającego.
 4. Poleconym nie może być pracownik Organizatora lub Banku oraz osoba zatrudniona przez Organizatora lub Bank na podstawie stosunku cywilnoprawnego.
 5. Uczestnik może otrzymać Premię dodatkową za maksymalnie 5 Kont założonych przez Poleconych za pośrednictwem Linku polecającego udostępnionego przez Uczestnika.
 6. Premia dodatkowa jest wypłacana łącznie z Bonusem.
 7. W razie niespełnienia przez Uczestnika warunków uprawniających do otrzymania Bonusu, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do Premii dodatkowej.
 8. Uwaga: Uczestnik może rozpocząć aktywny udział w Programie Polecania jeszcze zanim sam spełni wszystkie warunki uprawniające do otrzymania Bonusu, jednakże nie jest możliwe otrzymanie Premii dodatkowej bez ich spełnienia przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem.

§5. Podatki

  Wartość Bonusu oraz Premii dodatkowej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z realizacją Akcji.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych przez Bank oraz zgoda na wysyłanie Uczestnikowi przez Bank informacji handlowych drogą elektroniczną są udzielane przez Uczestnika bezpośrednio Bankowi. Organizator nie przetwarza danych Uczestnika w celach marketingowych ani w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną.

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać Organizatorowi drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego Uczestnikowi poprzez jego profil w Serwisie w zakładce "REKLAMACJE" lub listem poleconym na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków z dopiskiem "Akcja Bonus" w terminie do 14.06.2018 r.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer umowy oraz szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji, w szczególności informację, czy dana reklamacja dotyczy Bonusu czy Premii dodatkowej.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi na adres e-mail podany w czasie rejestracji w Serwisie.
 5. Niezależnie od postanowień określonych powyżej, Uczestnik, będący konsumentem, ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823 z późn. zm.). W tym celu Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy na drodze pozasądowej m.in. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub o pomoc do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny.
 6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Bank w zakresie obsługi Konta rozpatruje Bank na zasadach określonych w "Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.", który jest dostępny w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bankmillennium.pl. Złożenie w Banku reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Bank nie ma wpływu na odpowiedzialność Organizatora z tytułu Akcji.
 7. Reklamacje osób, które nie zarejestrowały konta Uczestnika w Serwisie nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

§8. Rezygnacja z udziału w Akcji

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji bez podawania przyczyny. W tym celu Uczestnik wysyła informację do Organizatora, zawierającą odpowiednie oświadczenie drogą pocztową na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: bonus@ebrokerpartner.pl.
 2. Rezygnacja z udziału w Akcji nie oznacza odstąpienia od Umowy o Konto.